Begroting 2022

Eindejaars – voorspelling 2021 is onderstaand:

Over 2021:

 • Er waren uiteindelijk 54 certificaathouders/leden              € 108.000,–
 • Investeringen waren (50% van bijgestelde  begroting)     € 25.243,–
 • Exploitatieresultaat (zie boven)                                                      € 66.757,–

Liquiditeit saldo ultimo 2021                                                                   €    16.000,–

Begroting 2022

Scenario A: geen locatie, Vegaboerderij in winterslaap

Als er géén exploitatie is in het komend jaar wordt ook het bedrijf opgeschort en de kosten bevroren tot het minimum: website, opslag machines, kosten voor vergunning en contract nieuwe locatie, te dekken uit rest liquiditeit. Kosten ongeveer €500 per jaar.

Scenario B: nieuw locatie!

Bij voortgezette exploitatie in 2022 op nieuwe locatie zijn de uitgangspunten:

 • Groei aantal certificaathouders/leden tot 100
 • Investeringen: in hekwerk € 20.000,–; divers € 10.000,–
 • Exploitatielasten als in 2021 + 3%
 • Jaarprijs voedselpakket € 360,– excl. BTW, €392,40 incl. 9% BTW.

Over 2022 betekent dit:

 • Liquiditeit ultimo 2021                                          +      €  16.000,–
 • Groei aantal certificaathouders tot 100       +      €  92.000,–
 • Extra investering                                                        –      €  30.000,–
 • Exploitatiesaldo 2022 begroot                           –      €  36.000,–

Liquiditeit saldo ultimo 2022                                                €  42.000,–

Aantekeningen bij deze begroting van het bestuur:

 • Er zit voldoende speelruimte in de begroting van investeringen en exploitatie (ruime onvoorzien; loonwerk en advies ook ruim begroot)
 • Spannendste vraag is of we bij positieve publiciteit van nieuwe locatie deze winter en met een actieve campagne kunnen groeien naar 100 leden, en of de gemiddelde pakketgrootte 1,5 blijft.
 • De stuurmogelijkheid is als het aantal leden achterblijft (en dus ook de inkomsten) dat er verkoop georganiseerd wordt naar winkels en restaurants in de directe omgeving.

Meerjarenbegroting 2023 – 2025

De lidmaatschappen/certificaten geven een financieel fundament. De vegaboerderij moet uiteindelijk betaald worden uit de exploitatie, dus uit het aantal voedselpakketten. Een negatief exploitatieresultaat kan uiteraard niet de bedoeling zijn en kan niet worden volgehouden. Geprognotiseerd wordt dat na de sprong naar 100 leden komend jaar het ledental en daarmee het aantal voedselpakketten doorgroeit naar 166 in 2025 (minimaal), waarmee bij het huidige exploitatiepatroon een kostendekkende exploitatie ontstaat. Het einddoel is 200 leden/certificaathouders en daarmee 500 pakketten.

In dezelfde periode groeit de liquiditeit aan tot € 120.000,–. In de jaren daarna zal dat door ledengroei en de afschrijvingen verder (moeten) aangroeien om ook de waarde van de certificaten te ondersteunen en incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.

Gevraagde besluitvorming Algemene Ledenvergadering

 1. Vaststellen voedsel pakketprijs 2022 op € 360,– excl BTW, €392,40 incl. 9% BTW.
 2. Goedkeuren begroting 2022

Na deze besluitvorming zal het ondernemingsplan hierop worden aangepast, en blijvend via de website beschikbaar zijn.

Vers – Natuurlijk – Lokaal