Onze normen en waarden

Werken volgens de bedoeling

Alle handelen is er op gericht van de Vegaboerderij Groene Hart een succes te maken. De bedoeling is vegetarisch voedsel te produceren, op bedrijfsmatige wijze, met een positieve exploitatie, in betrokkenheid van eigenaren, deelnemers en vrijwilligers, aansluitend bij lokale en regionale gemeenschappen, en voortdurend verbeterend in het toepassen van ecologische principes en biologische voortbrenging, met oog voor natuurbescherming en biodiversiteit.

Waarden

Wij spreken elkaar aan op de volgende waarden:

 • Handelen naar de bedoeling;
 • Open, eerlijk, verbonden, eenvoudig;
 • Iedereen kan en mag meedoen, bij respect voor de bedoeling.

Eigenaren

 • Eigenaren zijn zij die tegen de daarvoor vastgestelde prijs een eigendomscertificaat van de coöperatie hebben gekocht. Zij zijn daarmee automatisch lid van de coöperatie.
 • Het eigendomscertificaat kan alleen worden overgedragen aan door het bestuur aangedragen derden en alleen indien het aantal uitgegeven certificaten tenminste 200 is.
 • Een eigenaar is in beginsel gehouden tegen de vastgestelde jaarlijkse bijdrage een of meerdere wekelijkse groentepakketten af te nemen.
 • Het bestuur kan het eigenaarschap ontkoppelen van lidmaatschap.

Deelnemers

 • Deelnemers zijn zij die gekoppeld aan hun eigendomscertificaat tegen de vastgestelde bijdrage een of meerdere wekelijkse groentepakketten afnemen.
 • Het bestuur kan anderen op basis van specifieke aanleiding toelaten als deelnemer, doch niet meer dan er eigenaren zijn.
 • Als specifieke aanleiding als bedoeld in het vorige lid kan gelden voordracht door derden op basis van geen/laag inkomen; in dit geval kan het bestuur voor deze deelnemers ook een verlaagde jaarlijkse bijdrage vaststellen, mits daarmee een sluitende exploitatie niet in het geding is.

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers kunnen zijn: eigenaren, deelnemers en derden.
 • Als deelnemers op het land gespreid over de periode maart – november tenminste 5 volle dagen vrijwillig met arbeid de boer ondersteunen, kunnen zij in aanmerking komen voor een door de algemene ledenvergadering vastgestelde korting op de jaarlijkse bijdrage voor een groentepakket; in beginsel 20% daarvan.
 • Vrijwilligers conformeren zich bij hun werk op het land aan de instructies van de boer.

Vers – Natuurlijk – Lokaal