Aanleg VegaBoerderij Groene Hart stilgelegd

De gemeente heeft de aanleg van de vegaboerderij aan de Voshol 45 stilgelegd. Daartegen hebben wij bezwaar aangetekend bij B&W van Alphen aan den Rijn. Het hele bezwaarschrift lees je hieronder.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn,

Hierbij maken wij formeel bezwaar tegen het stilleggen Vega Boerderij Groene Hart, Voshol 45 te Boskoop

Op de dag dat Europa oproept tot méér biolandbouw (zie bijlage), en in de week dat de EDBA de gemeente adviseert tot meer duurzame innovatie in de lokale land-, en tuinbouw, moeten wij een bezwaar schrijven tegen het volledig stilleggen van de Vega Boerderij Groene Hart, aan de Voshol 45 in Boskoop. Zelfs zaaien en aanplanten op reeds gefreesde grond wordt ons verboden.

I.   Wat is de bedoeling.

Wij starten een coöperatieve vereniging, die op natuurinclusieve wijze voedsel produceert voor straks circa 200 tot 300 leden, met akkers, boomgaard en voedselbos. Op land waar tot dit jaar een traditionele veehouderij was. Het effect:

–          De stikstofdepositie wordt tot nihil teruggebracht,

–          De CO2 uitstoot wordt door de opname van boomgaard en voedselbos zelfs negatief,

–          De biodiversiteit wordt vergroot door kruidenrijke grasstroken, voedselbos en wijze van telen,

–          Door telen in permacultuur wordt de bodemkwaliteit geheeld, de organische kwaliteit vergroot,

–          En uitgedrukt in voedselcalorieën ligt de productie van het land circa 7x hoger (gebaseerd op Frans voorbeeld).

Overigens is in het ondernemingsplan ook benoemd dat we aktief werken aan de verbinding burger-platteland (Leader programma), met naburige bedrijven een coalitie willen vormen in de lokale afzet (korte voedselketens) en een bijdrage willen leveren in educatie (schooljeugd) en verspreiding kennis over telen onder permacultuur.

II.   Vergunning aangevraagd.

De eerste expliciete reactie vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn was: “dit initiatief past in de bestemming” van de lokatie. Op grond van nader overleg loopt inmiddels in principeverzoek voor vergunning voor een aparte ontsluiting van het land, het aanleggen van de boomgaard, en het inrichtingsplan.

Daarbij is steeds aangegeven dat bij de opstart van de Vega Boerderij geen onherroepelijke activiteiten worden ondernomen; maar wel binnen de vergunningvrije mogelijkheden met zaaien aan aanplant wordt begonnen.

III.   Bezwaar tegen stilleggen.

Inmiddels wordt ons iedere activiteit verboden, op grond van een aanschrijving van Veiligheid & Inspectie van de gemeente. Daartegen maken wij bezwaar. Dat wordt hieronder puntsgewijze uiteen gezet.

1.       Bestemming “Agrarisch met waarden – Natuur en Landschappelijke waarden”.

Dit wordt ten onrechte aangehaald. Het bestemmingsplan zegt namelijk expliciet dat tot 20% van het land mag worden gescheurd. Dat gebeurt door bedrijven ook regelmatig, bijvoorbeeld door daar mais op te verbouwen, in ons geval diverse groenten. Ofwel, dit valt onder bestendig beheer.

2.       Parapluplan Archeologie.

Is ons in alle eerdere contacten nooit gemeld, ook niet in het overleg over de vergunningaanvrage. Overigens discutabel op basis van de archeologie-kaart. Maar belangrijker: alle land dat wij bewerken is in het verleden voor maisteelt diep-geploegd, terwijl wij voor onze bewerking ondiep frezen. Er kan dus geen sprake zijn van enige (verdere) aantasting.

3.       Teeltondersteunende voorziening.

Voorzien is een tunnelkas. Deze maakt onderdeel uit van het ingediende inrichtingsplan. Volgens het bestemmingsplan is er de mogelijkheid van een teeltondersteunende voorziening tot 3000 m2. In onze werkwijze is deze bovendien te zien als demontabel en tijdelijk, voor de vroege en late seizoensproduktie.

4.       Verbod op aanplantingen doen.

Waar inmiddels circa 1,5 hectare is gefreesd doet het geforceerd aan dat aanplant (en inzaaien?) ook wordt stilgelegd. De vraag is op grond van welke bepaling. In ieder geval is deze maatregel disproportioneel. Want is grond eenmaal ondiep gefreesd (ondiep om de organische en biologische kwaliteit niet aan te tasten), dan is snelle aanplant geboden, omdat anders de grond dichtslaat en de groeizame kwaliteit sterk achteruit gaat. Hier leiden wij ernstige (te claimen) schade.

5.       Verwijderen nestkast Torenvalk.

Waar deze maatregel op gebaseerd is? De reden is dat dit een natuurlijke beheerser is van ongedierte, in het bijzonder muizen en ratten. Het bestemmingsplan kent daarop geen verbod, en in de directe nabijheid binnen het plangebied staat er overigens nog een.

6.       Flora en Faunawet.

Opmerkelijk is dat steeds bij de eerdere berichten ook de Flora en Faunawet is genoemd. In dit aanschrijven niet meer, en terecht. Want die wet bestaat niet meer. En de daarvoor in de plaats gekomen wet Natuurbescherming vraagt van ons een zorgplicht. En die komen wij maar al te graag na. Dat past bij het natuurinclusieve karakter van ons bedrijf. De gemelde constateringen gaan over het gehoord resp gezien hebben van enkele weidevogels, maar van nestvorming of broeden is op onze percelen thans geen sprake.

Met nog één aantekening: wij willen géén onherroepelijke activiteiten ondernemen, dat maken wij steeds kenbaar. Wij zoeken steeds het gesprek op vanuit de bedoeling. Dat gesprek krijgen wij tot nu toe niet, alleen een steeds stapelende zwaarte van maatregelen. Geen gehoor om te kijken welke ruimte er is om de bedoelingen waar te maken en dit groei/oogstseizoen te kunnen benutten, eerder een grote ijver om het te willen blokkeren en stoppen. Daartegen maken wij bezwaar, dat zouden wij graag anders zien.

IV.    Een oplossing

Veel liever dan bezwaar maken zoeken wij een oplossing.

A.      Een oplossing met de gemeente. Wij hopen dat de knip die wij zelf benadrukken daarbij kan helpen. Wij doen geen onherroepelijke activiteiten – daarvoor respecteren wij ook de vergunningsprocedure die is ingezet. Maar wil de gemeente dan graag meedenken wat er parallel wél aan ruimte is om dit teelt/groeiseizoen reeds in te zetten.

B.      Een oplossing met de om handhaving vragende omwonenden. Wij willen met hen goede buren zijn, zo hebben wij in contact met hen aangegeven. Wij weten dat de direct aangrenzende bedrijven zelf ook een deel van de grond zouden willen kopen (ook vast niet voor de weidevogels of het houden van koeien op gras) – en om tot een vergelijk te komen zijn wij ook bereid daarvoor grond af te staan. Een positieve, verzoenende en eventueel bemiddelende rol van de gemeente zou ons helpen om tot goede verhoudingen met de buren te komen.

Mogen wij vragen om een snelle behandeling en voorziening vanuit de gemeente?

Hoogachtend en vriendelijke groet,

Vega Boerderij Groene Hart,

Martien Kromwijk

voorzitter

Comments 3

  1. Ik wens jullie succes met het verweer tegen de stillegging. Juist in deze tijd zijn initiatieven die mensen verbinden en de aarde ondersteunen zo ontzettend belangrijk . Vandaag was ik even op bezoek op de boerderij en onder de indruk van de plek en de plannen . Dit kan niet anders als goed komen.

  2. Rare reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het lijkt tegenwoordig wel dat hoe gewetensvoller je bezig bent, hoe meer er op je ingehakt wordt. Hopelijk komt er snel een bericht dat jullie weer verder kunnen. Want dit lijkt me toch echt de richting die onze maatschappij in zou moeten gaan. Samen mét en vóór de natuur.

  3. Ik hoop dat de gemeente niet alleen in woord maar zeker ook in daad dit initiatief ondersteund en niet ondermijnd zoals nu. Het initiatief past 100% in beleid gemeente en van Europa. Dus nu ook een rechte rug en geen vertraging meer zou ik zeggen. Dit is de toekomst. Dus neem een dapper besluit gebaseerd en stop dE vertraging gebaseerd op overduidelijk valse argumenten. Ik vraag dus om dit initiatief vol de ruimte te geven. Jan wognum (schrijver boek ‘natuurlijk organiseren – de transitie naar het regeneratieve tijdperk’ samen met Jeannette van Warmerdam.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *